Общи условия

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА БОТОВЕ
 • 1. Тези общи условия (наричани по-долу"Споразумението")са правното споразумение между BOTS Унгария Kft., регистрирано в Унгарската търговска камара с номер 01-09-380529, на адрес 1031 Будапеща, Nási út 39. - Не, не II. em. 926), и Вие ("Клиентът"/"Ваш": всяко физическо или юридическо лице, което използва, използва или е изразило желание да използва услугите, предоставяни от БОТ).

  Нашата декларация за поверителност (достъпна тук: https://en.bots.io/legal/privacy-statement) и "бисквитка" (достъпна тук: https://en.bots.io/legal/cookie-statement)са неразделна част от Споразумението и Вие се съгласявате да прочетете, приемете и да бъдете обвързани от тях.
 •  
ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 • 2. Споразумението урежда използването и достъпа до мобилното приложение bots (наричана по-долу"Bots Platform"),включително, но не само, всички инвестиционни стратегии, достъпни чрез платформата за ботове, и цялата свързана информация или съдържание, достъпни чрез или заедно с платформата за ботове (наричана по-долу"Bots Съдържание"). Договорът урежда и посредническата услуга, както е дефинирана в раздел 9, за размяна на фиатни пари на Клиентите към съответната криптовалута и обратно, която eurocrypto (услугата на рампата на БОТ) и crypto2euro (услугата за off-ramp на BOTS).
 • 3. Договорът се прилага и за всякакви съобщения между Клиентите и БОТС по всякакви начини, включително, но не само, софтуера, който БОТ предоставя на Разположение на Клиентите чрез Ботс платформата, уебсайта на BOTS, платформи на трети лица (например електронни пощенски услуги) или лично комуникация с членовете на Управителния съвет и служителите на БОТС, включително срочно наети служители и агенти на БОТС, които инициират или установяват бизнес отношения (наричани по-долу"Представители на БОТС"). 
 • 4. Споразумението се отнася само до услугите, предоставяни от BOTS, които понастоящем са описани в раздел 8. Ако допълнителни услуги станат достъпни чрез Платформата за ботове, ще бъде сключено ново правно споразумение между БОТ И ВСИЧКИ Клиенти, които желаят да ползват допълнителните услуги. Използването на допълнителните услуги ще бъде регламентирано от новото правно споразумение.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА
 • 5. С натискането на бутона "Съгласен съм с Общите условия", Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемете Споразумението като единен документ за уреждане на договора между Вас и БОТ. Освен това, Вие изрично декларирате и гарантирате, че имате законния авторитет да сключите настоящото Споразумение и че спазвате изцяло приложимите закони и разпоредби. Ако не сте съгласни с Договора, трябва да спрете да използвате услугите, предоставяни от BOTS, както е описано в раздел 8. Ваша отговорност е да ограничите евентуални щети върху вашите инвестиции. Имате право да изтеглите средствата си от всяка инвестиционна стратегия, която използвате чрез платформата ЗАТ, в съответствие с раздел 22.
   
 • 6. Моля, имайте предвид, че вие сте обект на следните задължения:
  A) Вие се съгласявате и декларирате, че ще използвате услугите, предоставяни от BOTS, както е описано в раздел 8, в съответствие с настоящото Споразумение и вие ще изпълните изцяло всички свои задължения.
  Б) Вие се съгласявате, че няма да използвате услугите, предоставяни от БОТ, както е описано в раздел 8 за каквито и да е престъпни или незаконни дейности.
  C) Вие потвърждавате, че цялата информация, която предоставяте на БОТС, е точна и пълна, и се съгласявате да поддържате ботове актуализирани, ако предоставената информация се промени.
  Г) Вие се съгласявате да събирате информация и да разрешавате на ботове да съхраняват записи за тази информация, която ще се съхранява в съответствие с ОРЗД. За повече подробности, моля прочетете Декларацията за поверителност на БОТ: https://en.bots.io/legal/privacy-statement.
  E) Вие също така упълномощавате ботовете да правят запитвания, независимо дали пряко или чрез трети лица, които ботовете считат за необходими за потвърждаване на вашата самоличност. Когато БОТ извършва тези запитвания, Вие потвърждавате и се съгласявате, че вашата лична информация може да бъде разкрита на службите за предотвратяване на измами или финансови престъпления.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БОТОВЕ
 • 7. Платформата за ботове позволява на Клиентите да инвестират в криптовалути чрез инвестиционните стратегии, достъпни на платформата за ботове. Достъпните на платформата стратегии за инвестиране са автоматизирани стратегии за търговия, които са компютърни програми, разработени от търговци или разработчици (наричани по-долу"Bot Creators")за автоматично закупуване и продажба на активи въз основа на определена стратегия за търговия и индикатори (наричани по-долу"bots").
 • 8. BOTS Предлага следните услуги:
  - платформа за инвестиране в криптовалути чрез инвестиционни стратегии за ИИ, създадени от Bot Creators;
  - посредническа услуга, както е определена в раздел 9, за обмяна на фиатни пари на Клиентите към съответната криптовалута и обратно;
 • 9. Посредническата услуга за обмяна на финансовите пари на Клиентите със съответната криптовалута и обратно включва организиране и управление на процеса на депозиране и теглене на средства, както е посочено в раздели 20-22, както и изпълнение на вътрешната администрация в това отношение. 
 • 10. Размяната на фиатните пари на Клиента към съответната базова криптовалута на бота(ите), която Клиентът възнамерява да използва, и размяната на крипто-активи на Клиента към фиат пари, е услуга, която БОТ не се изпълнява. Изпълнението на тази услуга се възлага на трети страни доставчици на обмен, като:
  - Бинанс; техните условия са на разположение на https://www.binance.com/en/terms и тяхната политика за поверителност на https://www.binance.com/en/privacy;
  - ПОЛОКС; техните условия са на разположение на https://poloniex.com/terms/ и тяхната политика за поверителност на https://poloniex.com/privacy/;
  - Кинакен; техните условия са достъпни на https://knaken.nl/voorwaarden и тяхната политика за поверителност на https://knaken.nl/privacyverklaring
 • 11. Освен това, чрез платформата ЗАТ Клиенти има и възможност да бъдат директно свързани с европейското интернет начинание B.V. (търговско наименование: BANXA), доставчик на криптовалути, който предоставя директно услугата размяна на фиатни пари на клиенти със съответната криптовалута; по този начин се нарушава посредническата услуга, предоставяна от BOTS. С регистрацията си в Платформата на Ботове и като изберат да използват услугата, предоставена от BANXA, клиентите приемат общите условия и политиката за поверителност на BANXA, които са достъпни съответно на https://banxa.com/terms-of-use-agreement/ иhttps://banxa.com/privacy-policy/.
 • 12. Клиентите могат да използват платформата за ботове за "самостоятелно инвестиране". Клиентите могат да решат инвестиционната си политика, като избират ботове, които могат да наблюдават през ПЛАТФОРМАТА, където могат да видят, когато е възможно, стойността на своите инвестиции в реално време с интервал от 5 минути. Във всеки един момент може да има малка разлика в стойността на инвестицията, показана в платформата за ботове, и действителната стойност на инвестицията.
  Освен това, Клиентите могат да видят класификация на риска за bot, преди евентуалното активиране на бот, което се основава на бектестинг и актуални данни. Клиентите сами вземат всички инвестиционни решения. Те могат да го направят безопасно и бързо чрез платформата за ботове, като предоставят поръчки за възлагане на бот, както е описано в раздели 17-19. 
 • 13. BOTS съхранява крипто-активите на Клиентите за кратък период от време, обикновено по време на транзакции. Въпреки това криптовалутите не попадат в правомощията на БОТ В случай на фалит. 
 • 14. Клиентите могат да прехвърлят и теглят средства от/до своята BOTS сметка, като използват банковата си сметка. Те могат да прехвърлят само фиатни пари и да изтеглят инвестицията си и резултата от инвестицията си в същата фиат валута по своя собствена банкова сметка. Клиентите не могат да заложат своите криптовалути на трети страни. 
ТАКСИ
 • 15. Моля, имайте предвид, че за клиентите на БОТ се начисляват следните такси за ползване на BOTS платформата:
  A) Депозит &хонорари за теглене: административни такси за всички депозити и теглене на суми;
  Б) Такси за трансакции/сделки: такси на платформата, които целят да се осигури използването на ботове чрез нареждания за прехвърляне на ботове, както е описано в раздели 17-19, гарантират ликвидността и успешното функциониране на платформата за ботове.
 • 16. BOTS може да коригира таксите, приложими за платформата BOTS по всяко време. Всички корекции на таксите ще бъдат публикувани в платформата за ботове преди началото на корекцията. В случай, че Клиентът не е съгласен с корекцията, той може да прекрати връзката с БОТ като спре всякакви ботове, които те могат да използват и затварят ботовата платформа.

ПОРЪЧКИ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА БОТ
 • 17. Клиентите на БОТ могат да създадат Bots Account, за да получат достъп до BOTS Платформата и услугите, предоставяни от БОТ, както е описано в раздел 8. Моля, имайте предвид, че чрез създаване на BOTS сметка Клиентът предоставя на BOTS възлагането на:
 •  А) да организира използването на ботове, клиентът избира да използва, на борсите за криптовалута;
 •  Б) извършва действия по административно управление, свързани с използването на ботове;

(наричана по-долу"ред(и) за присвояване на бот"

 • 18. Издаването на поръчка за прехвърляне на бот се извършва, когато Клиентът посочи чрез платформата за БОТ, че иска да"стартира бот","добавя повече средства към бот"или "да спре бот". Ботовете поддържат цифров запис на всички поръчки за бот, които са били издадени от своите Клиенти чрез избраните ботове. За да се гарантира сигурността на изходния код и интелектуалната собственост на Създателите на бот, Клиентите нямат представа за информация, различна от моментите на покупка и продажба и описаната стратегия.
 • 19. Изпълнението на всички нареждания за прехвърляне на бот е подчинено на следното:
 • А) Поръчките за прехвърляне на различни клиенти могат да бъдат комбинирани заедно. В случай че е осъществено само частично прехвърляне, резултатът от инвестицията се разпределя между Клиентите, чиито поръчки са комбинирани в този случай.
 • Б) Поръчките за прехвърляне не могат да надвишават сумата, представена в портфейла на Клиента с наличните средства.

НАРЕЖДАНИЯ ЗА ДЕПОЗИРАНЕ И ТЕГЛЕНЕ
 • 20. Клиентите могат да депозират средства и да теглят средства от своята BOTS сметка.
 • 21. Изпълнението на нареждания за прехвърляне на депозити на Клиента е предмет на следното:
 • A) Клиентът предоставя цялата поискана информация, както е описано в раздели 25-26.
 • Б) Клиентът е посочил чрез ПЛАТФОРМАТА за БОТ, че желае да депозира средства в своята BOTS сметка.
 • 22. Изпълнението на нареждания за прехвърляне на теглене на средства от Клиента е предмет на следното:
 • A) Клиентът е предоставил цялата поискана информация, както е описано в раздели 25-26. В случай, че Клиентът не е предоставил част от или цялата информация, която е поискано преди това, БОТ и/или съответния доставчик на криптовалутни обмен, има право да отложи изпълнението на нареждането за прехвърляне на средства за теглене, докато не предостави цялата информация от Клиента. 
 • Б) Клиентът е посочил чрез ПЛАТФОРМАТА ЗА БОТОВЕ, че желае да изтегли средства от своята BOTS Сметка. 
 • В случай, че Клиентът вече не притежава смартфон, той може да напише писмо с достатъчно информация до БОТ, което показва, че желае да изтегли средствата си от "наличния" портфейл.

МЕРКИ ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА 
 • 23. В съответствие с приложимите законови задължения БОТС събира и обработва личните данни на своите Клиенти. Поведението на клиентите на платформата за ботове е предмет на законите, подзаконовите актове и правилата на всеки приложим правителствен или регулаторен орган, включително, без ограничение, всички приложими разпоредби за данъци, мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (наричани по-долу"разпоредби за борбас изпирането на пари"), като например Законът LIII от 2017 г. за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В тази връзка BOTS провежда специфични мерки за надлежна проверка (наричани по-долу"DD мерки")и "познаване на вашия клиент" проверки (наричани по-долу"KYC"). Освен това, БОТС споделя законоустановените лични данни на своите Клиенти с партньорите си в доставчика на криптовалути, когато бъдат заявени съгласно техните задължения за AML.
 • 24. В зависимост от различни фактори, като вида на сметката, който Клиентът желае да създаде (Частен или Корпоративен), нивото на риска на Клиента, състоянието на произход на Клиента, общата стойност на сделките, извършени чрез услугите, описани в раздел 8, и всички други съответни фактори, БОТС прилага или високи ДД мерки за "Лични" сметки, високи ДД мерки за юридически лица, или засилени ДД мерки. Bots също така прилага непрекъснат DD мерки, за да се гарантира непрекъснат мониторинг на бизнес взаимоотношения. 
 • 25. В зависимост от факторите, приложими към дадено Делови взаимоотношения, от Клиента, който е физическо лице, може да бъде поискано да предостави един или повече от следните източници на данни:
 • A) Собствено и фамилно име, както е записано в паспорта им;
 • Б) Имейл/телефонен номер;
 • В) Адрес на местоживеене;
 • Г) Дата и място на раждане;
 • E) Визуално изображение на лицето на Клиента с ръкописна бележка с текущата дата;
 • F) Визуална картина на документа за самоличност на Клиента;
 • Ж) Отговорите на серия от въпроси относно източника на богатство на Клиента;
 • З) Допълнителна информация относно източника на средствата от сделките;
 • I) Декларация от Клиента, която ще използва за услугите на БОТ е неговата лична банкова сметка; 
 • Й) Плащане на BOTS от сметка, открита на името на Клиента в кредитна институция, регистрирана или имаща място на дейност в държава-членка на ЕИП
 • К) Допълнителни документи, данни или информация, които може да са необходими за установяване на самоличността на Клиента и тяхната проверка. 
 • 26. Клиент, който е юридическо лице, може да бъде помолен да предостави следните източници на данни:
 • А) Брой на тяхната регистрация на Търговската камара;
 • B) Законово наименование;
 • в) правна форма;
 • Г) Регистриран адрес;
 • Д) Държава на установяване;
 • е) Идентификатор на правния субект и регулатора (ако е приложимо);
 • Ж) Ситуация на дружеството;
 • З) Идентичност на UBO;
 • отговор на въпрос за потвърждаване на личността;
 • Й) Отговор на въпрос източник на средства и област на дейност;
 • К) Представители;
 • L) Организационна схема на компанията, която се качва по целия път до собствениците на физически лица (UBO);
 • M) извадка от търговска камара;
 • N) Копия на паспорти на UBO;
 • О)доказателство за правомощията за представителство на представителите;
 • P) Допълнителни документи, данни или информация, които може да са необходими за установяване на самоличността на Клиента и тяхната проверка. 
 • 27. BOTS проверява самоличността на Клиентите в съответствие с политиката за комплексна проверка на клиента, политиката за проверка на санкциите и политиката за наблюдение на сделките. BOTS и/или партньорът на доставчика на криптовалути на БОТС извършва своя KYC с помощта на професионални участници за проверка на пазара като SwiftDil. Всеки Клиент е длъжен да спазва приложимите AML и KYC процедури на БОТ.
 • 28. BOTS провежда задълбочена KYC по отношение на кореспондентските си взаимоотношения, те включват отношенията между финансовите дружества, които са сключени, при които услугите се предоставят от една институция на друга, включително услуги като управление на парични средства, парични преводи, транзитни сметки, услуги за обмяна на валута и сделки с ценни книжа, включително платформи, където се търгуват криптовалути. BOTS работи само с борси за криптовалути, които имат отлични показатели за спазването на ОМЛ. Изборът на борси за криптовалути, с които БОТ работи периодично, се променя според KYC, че БОТ прави независимо и заедно с професионалните участници в проверките на пазара. 
 • 29. BOTS поддържа само покупки в приложения на чисто крипто; няма символи, ICOS и не се поддържат анонимни монети като Монеро и Dash.

АНУЛАЦИИ &
 • 30. Клиентите потвърждават и се съгласяват, че всяка поръчка или сделка, отбелязани като изпълнени или изпълнени, не могат да бъдат отменени, променени или сторнирани.
 • 31. БОТ може по всяко време да отмени или откаже обработването на всяка поръчка с незабавно действие по каквато и да е причина, включително, но не само, когато това се изисква от закона; когато е необходимо да се направи това за защита на репутацията на BOTS; и/или когато съществува подозрение, че дадена сделка включва незаконна дейност, включително пране на пари, финансиране на тероризъм, измама или престъпление (финансово или друго).
 • 32. Клиентите имат право на възстановяване на суми, ако не са в състояние или не желаят да изпълнят DD мерките на БОТ и KYC, включително, но не само, предоставят на БОТ необходимите KYC документи.
 • 33. Клиентът има право на възстановяване на сумата, когато неоторизирана или некоректна трансакция възниква поради вина на БОТС, при условие че Клиентът е уведомил БОТС в рамките на 72 часа от възникването си и Клиентът не е действал умишлено, умишлено или по непредпазливост.

ПРИГОДНОСТ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БОТОВЕ
 • 34. Bots Platform и предлаганите от BOTS услуги са най-общо подходящи за клиентите, които инвестират самостоятелно и без съдействие. Това са Клиенти, които са наясно с икономическите промени, имат интерес и опит с инвестирането, разбират рисковете и са готови да поемат рисковете финансово и емоционално. 
 • 35. Bots Платформата и услугите, предлагани от БОТ, не са подходящи за някои Клиенти. Това са Клиенти, които не са в състояние да поемат рисковете, свързани с инвестирането и/или имат сравнително малък доход и активи, и/или не разбират рисковете от инвестиране и/или не могат да инвестират независимо и без съдействие. 
 • 36. Освен това не е разрешено да се използва платформата "BOTS" за търговия с реални криптовалути в следните случаи:
 • A) Ако държавата по местоживеене на потенциален Клиент е такава, в която криптовалутите са незаконни по принцип или незаконни за конкретния потенциален Клиент. 
 • Освен това, моля, имайте предвид, че ако клиент на БОТС се премести в САЩ, той е длъжен да продаде своите инвестиции и да закрие сметката си.
 • Б) Ако потенциален Клиент е поставен под административен или настойничество и техният администратор или настойник не е дал разрешение за това. За да бъде официално признат от БОТ, настойникът или администраторът трябва да бъдат официално признати от БОТ, трябва да бъде доставена съдебна заповед за назначаване на БОТ. Поръчката трябва изрично да спомене търговията с криптовалути. 
 • В) Ако потенциален Клиент е непълнолетен и действа без изричното съгласие на неговите родители/настойници. 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БОТОВЕ
 • 37. Моля, имайте предвид, че BOTS не е регистрирана/лицензирана като брокер-дилър на ценни книжа, инвестиционен съветник, кредитна институция, доставчик на инвестиционни услуги или като всяко свързано дружество/институция с който и да е регулаторен орган по отношение на ценните книжа. 
 • 38. Моля, имайте предвид, че БОТ не предлага услуги, свързани с добива; първоначално предлагане на монети ("ICOS"); финансови инструменти; Търговия с фючърси за криптовалути и други крипто-ценни книжа, които не идват от установени банки, дружества ценни книжа, фючърсни търговци на дребно ("FCM") и/или не идват от одобрени финансови институции и/или които не спазват всички приложими закони.
 • 39. BOTS не предлага криптовалути на юридически или физически лица в замяна на изпълнение на специфични задачи като изтегляне на мобилни приложения, насърчаване на други потребители да изтеглят, публикуване в социалните мрежи и др. 
 • 40. BOTS не предлага инвестиционни съвети. 

ОСНОВНИ РИСКОВЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БОТОВЕ
 • 41. Основният риск от използване на услугите, предоставяни от БОТ, както е описано в раздел 8, е, че Клиентът може да загуби част или всички пари, които е депозирал в своята BOTS сметка. Следователно Клиентът не трябва да търгува или да инвестира пари, които не може да си позволи да загуби. Важно е Клиентът да разбере напълно рисковете, които са налице, преди да реши да използва услугите, предоставяни от БОТ.
 • 42. Действителната доходност и загубите, които се преживяват от Клиента, ще се различават в зависимост от много фактори, включително, но не само, пазарно поведение, движение на пазара и техния размер на сделката. Стойността на техните инвестиции може да се покачи или намали. Като цяло, толкова по-висока очакваната възвръщаемост, толкова по-голям е шансът за (големи) загуби.
 • 43. Cryptocurrency е цифрово представяне на стойността, която функционира като средство за обмен, разчетна единица или магазин на стойността, но няма статут на законно платежно средство. Криптовалутите обикновено не са подкрепени или поддържани от нито една държавна или централна банка. Пазарите и борсите на криптовалутите не са регулирани със същите контроли или защита на клиентите, налични в собствения капитал, опция, фючърси или инвестиции в чуждестранна валута. 
 •  
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • 44. Нищо, включено в настоящото Споразумение, не изключва или ограничава отговорността на БОТ, когато не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото право. Имайте предвид обаче, че БОТ е фасилитатор на платформата. БОТОВЕ НЕ носят отговорност за нито една от ботовете, намиращи се на платформата. Освен това всички рискове и разходи, свързани с поръчките за предоставяне на бот, остават на Клиентите, които са ги направили. БОТОВЕТЕ не носят отговорност пред Клиентите за потенциални щети, произтичащи от използването на ботовете на платформата. Освен това, Ботовата платформа се предоставя на база "такава, каквато е" и "както е налична", и с настоящото Клиентът се отказва от всякакви гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законоустановени или по други причини, конкретно всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарция, това включва всички гаранции, произтичащи от процеса на търговия, използване или търговска практика. За да се избегнат съмнения, БОТ не предоставя оперативна гаранция или гаранция от какъвто и да е вид. 
 • 45. Моля, имайте предвид, че всички мнения, изразени от представителите на BOTS, не представляват препоръка, че определена криптовалута (или криптовалута токън/актив/индекс), портфейл от криптовалути, транзакции или инвестиционна стратегия е подходяща за конкретно лице. Не се прави представителство, че всяка инвестиционна стратегия ще или е вероятно да постигне търговска печалба или търговски загуби.
 • 46. Услугите и информацията, предлагани от BOTS, не представляват инвестиционно консултиране. В най-пълна степен на закона БОТ няма да носи отговорност пред Клиентите или на друго физическо или юридическо лице за точност, пълнота, надеждност или навременност на информацията, предоставена на платформата за ботове и уебсайта, бюлетин и от всеки от представителите на BOTS или за преки, косвени, косвени, случайни, специални или наказателни щети, които могат да възникнат от използването на информацията, предоставяна на всяко лице или субект (включително, но не само, пропуснати ползи, загуба на възможности, търговски загуби и щети, които могат да възникнат от всяка неточност или непълност на тази информация).
 • 47. Всеки риск, свързан с търговията с криптовалути, остава на Клиентите.
 • 48. Миналите резултати на инвестиционните стратегии, които клиентите могат да използват чрез мобилното приложение за БОТС, не са показателни за бъдещи резултати. Не следва да се приема, че бъдещите резултати на дадена инвестиционна стратегия ще бъдат рентабилни или равни на съответните минали нива на ефективност. Всеки риск, свързан с използването на инвестиционни стратегии, предлагани чрез мобилното приложение на BOTS, остава на Клиентите.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 • 49. Клиентът се съгласява да обезщети, защитава и защитава БОТЛ от и срещу всички отговорности, щети и разходи (включително разходи за сетълмент и адвокатски хонорари), произтичащи от претенции на трети страни относно:
 • A) всички щети или вреди, произтичащи от поведението на Клиента, свързани с използването на БОТО Платформата; и
 • Б) нарушение от страна на Клиента на настоящия Договор или нарушаване на приложим закон, наредба или заповед.

ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ НА КЛИЕНТА
 • 50. В случай на смърт на Клиента, наследникът(те) на Клиента временно заема мястото на Клиента като страна по Договора. 
 • 51. За да бъде установена самоличността на наследника/наците, наследниците трябва да изпратят на БОТ удостоверение за наследство или друг документ, който може да се използва като доказателство за наследство. След това наследниците могат да продължат да извършват сделки до разделянето на наследственото имущество. 
 • 52. В случай че наследникът(ите) иска(ят) да запази(т) сметката в BOTS след разделяне на наследството, те трябва да сключат ново споразумение с BOTS.
 • 53. В случай че BOTS не може да определи кой е наследникът(ите) на болен Клиент, БОТ ще остави инвестициите на болния Клиент в ПЛАТФОРМАТА ЗА БОТС, какъвто е до второ нареждане.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
 • 54. Договорът може да бъде прекратен както от Страна, така и от БОТ. БОТС си запазва правото да прекрати Договора с двуседмично предизвестие по каквато и да е причина, като изпрати на другата страна официално и ясно съобщение. Клиентът може незабавно да прекрати договора по каквато и да е причина, като изпрати официално и ясно съобщение на БОТ.  В някои случаи ботовете (напр. в случай на съмнение) могат да поискат от Клиента официално писмо, което да показва, че Клиентът би искал да прекрати Договора. 
 • 55. В следните случаи, Договорът ще бъде прекратен незабавно и БОТ НЯМА да бъде задължен да изпрати на Клиента предварително писмо, което показва, че БОТ би желала да прекрати Договора:
 • A) Клиентът е неплатежоспособен;
 • Б) Клиентът е предмет на законоустановен план за преструктуриране на дълга;
 • В) Клиентът е поискал спиране на платежните задължения;
 • Г) Клиентът е поставен под административен или уреден член;
 • E) Клиентът не е в състояние да инвестира сам и услугите, предоставяни от БОТ, са неподходящи за тях;
 • Е) БОТ Е ДЛЪЖЕН ДА го направи по закон, наредба, компетентно съдебно разпореждане или друг компетентен орган;
 • Ж) BOTS счита, че Клиентът е в нарушение на разпоредбите, съдържащи се в Договора, или на приложимите закони или разпоредби, или в противоречие с политиката за комплексна проверка на клиента на БОТ, политиката за проверка на санкции или политиката за наблюдение на транзакциите;
 • H) BOTS основателно подозира незаконна дейност, включително пране на пари, финансиране на тероризъм, измама или престъпление (финансово или друго);
 • I) всеки от трети лица на доставчик на услуги на БОТ отрича предоставянето на Клиента на услугите, предоставяни от БОТ; 
 • Й) възникване на форсмажорни събития, включително оперативни и технически грешки; и
 • К) по искане на БОТ, Клиентът не е предоставил информация за ботове или предоставената информация не отговаря на изискванията на БОТ.
 • 56. В случай, че Споразумението бъде прекратено чрез БОТ на някое от гореизброените основания, Клиентът може да изтегли средствата си от Платформата за БОТ обратно по личната си банкова сметка в съответствие с раздел 22.

ПОПЪЛВАНЕ НА ЖАЛБА
 • 57. Ако клиентът има оплакване, той може да подаде жалба до complaint@revenyou.io. Официални жалби могат да се подават само по имейл. Името на жалбоподателя и телефонния номер или имейл адресът, който е свързан с профила, трябва да бъдат включени. Имейлът трябва да включва и подробна информация за жалбата. В зависимост от естеството на жалбите ботове могат да поискат повече информация или екранни снимки на bots account на жалбоподателя.
 • 58. След получаване на електронното съобщение от жалбоподателя на електронния адрес на жалбоподателя се изпраща електронно потвърждение за получаване на жалбоподателя, за да се уведоми, че БОТ е получила жалбата и в момента работи по решение. Ако е необходима допълнителна информация, ботовете ще изпратят заявка за това. Bots има за цел да разреши проблема в срок от два (2) месеца от датата на получаване на жалбата. 
 • 59. Ботовете проучват оплакването на Клиента, а ботовете се занимават с предмета на жалбата, документацията и предоставената информация, както и доказателствата в регистрите на БОТ. Ако е необходима допълнителна информация, до жалбоподателя се отправя искане в рамките на двумесечния (2) месеца. Ако жалбоподателят изчаква повече от (5) работни дни, за да отговори, срокът за двата месеца ще бъде удължен с броя на дните, от които е бил отнет отговорът. В малко вероятния случай, че ботове не могат да отговорят в рамките на срока, жалбоподателят ще бъде информиран. Ботовете ще предоставят нов времеви график за жалбата.
 • 60. Жалбата ще се счита за разрешена или решена, когато БОТ Е ИЗПРАТИЛ в писмена форма краен отговор до жалбоподателя. Ако жалбоподателят не отговори на съобщението или на окончателния отговор от БОТ в рамките на две (2) седмици, БОТС счита, че Жалбата е приключена.

СМЕСЕН
 • 61. Настоящото споразумение съдържа цялото споразумение между страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и отменя всички предишни споразумения и договорености по отношение на него. 
 • 62. БОТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО да изменя настоящото Споразумение по всяко време. Ако BOTS промени Договора по значителен начин, Клиентите ще бъдат уведомени чрез Бюлетина на БОТ (ако Клиентът е предоставил ботовете с имейл адреса си за тази цел) и публикуват съобщение на уебсайта на БОТО заедно с актуализирания Договор. Продължавайки да използвате платформата за ботове, Клиентите потвърждават най-новата версия на Споразумението. Ако Клиентът не се съгласи с Договора, той трябва да преустанови използването на услугите, предоставяни от БОТ.
 • 63. Ако БОТ не прилага (части от) настоящия Договор, това не може да се тълкува като съгласие или отказ от правото да се прилага по-късно или срещу друг Клиент.
 • 64. Клиентите не могат да прехвърлят правата и задълженията от настоящия Договор на трети лица.
 • 65. Недействителността или неприложимостта на която и да е разпоредба от настоящото споразумение не засяга валидността или приложимостта на която и да е друга разпоредба на настоящото споразумение. Всяка такава невалидна или неприложима разпоредба се заменя или се счита за заменена с разпоредба, която се счита за валидна и подлежаща на изпълнение и чието тълкуване ще бъде възможно най-близко до намерението на невалидната разпоредба.

РАЗЯСНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 • 66. Освен ако контекстът или изразената разпоредба на настоящото споразумение не изисква друго, позициите и подпозициите на разделите и/или съдържащите се тук раздели са само за удобство и справочни цели и не оказват влияние върху значението или изработването на някоя от разпоредбите на настоящия регламент.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 • 67. Настоящото споразумение е предмет изключително на законите на Унгария. Предимство има английската версия на настоящото споразумение.